top of page

מחירון

מחירון פגישות ייעוץ
מחיר פגישת ייעוץ חד פעמית: 800 ש"ח פלוס מע"מ.

מחיר פגישת ייעוץ כחלק מסדרה: 600 ש"ח, כולל מע"מ. בתשלום מראש ל-4 פגישות

אורך פגישת הייעוץ - עד 50 דקות. 

אפשרות ביטול או שינוי זמן הפגישה בהודעה מראש של 24 שעות, אחרת תיחשב כפגישה שבוצעה.

מחירון סדנה 
מחיר סדנה חד פעמית בת עד שעה וחצי לעד 20 משתתפים - 1,500 ש"ח פלוס מע"מ. 

חצי מהתשלום עם הזמנת הסדנה, חצי מהתשלום ביום העברת הסדנה.

מחיר סדנה כחלק מסידרה של 3 מפגשים. כל מפגש בן עד שעה וחצי ועד 20 משתתפים - 1,200 ש"ח פלוס מע"מ לסדנה. 

חצי מהתשלום על הסדרה עם הזמנת הסדרה, החצי השני ביום העברת הסדנה האחרונה.

אפשרות ביטול או שינוי זמן הסדנה בהודעה מראש של 24 שעות, אחרת תיחשב כסדנה שהועברה.

bottom of page